Porozumienie Płacowe w ORLEN KolTrans

§ 1

 1. Obligatoryjny wzrost wynagrodzeń zasadniczych uprawnionych Pracowników będzie realizowany wg następujących zasad:
  1. Obligatoryjny wzrost wynagrodzeń zasadniczych obejmował będzie Pracowników zatrudnionych na podstawie Umowy o pracę w ORLEN KolTrans S.A. w dniu zawarcia niniejszego Porozumienia i pozostających jednocześnie w zatrudnieniu na dzień uruchomienia środków, tj. 01 kwietnia 2023r.,
   z wyłączeniem Pracowników:
 2. przebywających na urlopach bezpłatnych lub wychowawczych;
 3. w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, z zastrzeżeniem, iż niniejsze wyłączenie nie dotyczy Pracowników odchodzących na emeryturę lub rentę oraz tych, z którymi zawarto porozumienie o rozwiązaniu umowy
  o pracę.
  1. Obligatoryjny wzrost wynagrodzeń zasadniczych realizowany będzie
   od dnia 01 kwietnia 2023r.
  1. Obligatoryjny wzrost wynagrodzeń zasadniczych każdorazowo realizowany będzie proporcjonalnie do wymiaru etatu
  1. Uprawnionym Pracownikom, przysługiwać będzie od 01 kwietnia 2023r. wzrost w wysokości 800,00 zł brutto w przeliczeniu na pełny wymiar etatu.
 4. Uznaniowy wzrost wynagrodzeń naliczeniowo na jednego uprawnionego Pracownika, zatrudnionego na podstawie Umowy o pracę w ORLEN KolTrans w dniu zawarcia niniejszego Porozumienia proporcjonalnie do wymiaru etatu w wysokości 170,00 zł brutto, realizowany od dnia 01 lipca 2023r.
  1. Uznaniowy wzrost wynagrodzeń każdorazowo realizowany będzie proporcjonalnie do wymiaru etatu.
  1. Uznaniowy wzrost wynagrodzenia zasadniczego nie może być niższy niż 170zł brutto/etat i wyższy niż 510,00zł brutto/etat.
  1. Zasady dystrybucji podwyżek uznaniowych będą przedmiotem odrębnych negocjacji między Pracodawcą a Stroną Związkową, z zastrzeżeniem, iż nieosiągnięcie porozumienia do 31 maja 2023r. pozostawia realizację procesu po stronie Pracodawcy z uwzględnieniem pkt 2.1. i 2.2. powyżej.
 5. Pracownikom będą przyznane następujące nagrody jednorazowe:
  1. wypłacona w miesiącu marcu 2023r. nagroda jednorazowa w wysokości
   1.750,00 zł brutto na jednego uprawnionego Pracownika, tj. pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na dzień wypłaty proporcjonalnie do wymiaru etatu; z wyłączeniem Pracowników:
 6. na urlopach wychowawczych lub bezpłatnych;
 7. w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, z zastrzeżeniem, iż niniejsze wyłączenie nie dotyczy Pracowników odchodzących na emeryturę lub rentę oraz tych, z którymi zawarto porozumienie o rozwiązaniu umowy
  o pracę.
  1. nagroda jednorazowa na Dzień Chemika, płatna wg zasad opisanych
   w Regulaminie Wynagradzania dla Pracowników Euronaft Trzebinia Sp. z o.o.
   (§ 17) – wyciąg z Regulaminu, opisujący zasady przyznawania nagrody stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Porozumienia, przy czym dla części nagrody odnoszącej się do indywidualnego wynagrodzenia pracownika,
   o której mowa w § 17 pkt 3.1.b) – ustala się wysokość na poziomie 5% wynagrodzenia pracownika za 2022r. Dla uniknięcia wątpliwości Strony Porozumienia potwierdzają, iż wskazana nagroda obejmuje wszystkich pracowników Spółki, tj.
 8. wynagradzanych wg zasad opisanych Regulaminem Wynagradzania dla Pracowników Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. (i dla nich stanowi wypełnienie zobowiązania Pracodawcy opisanego w § 17 wskazanego dokumentu);
 9. wynagradzanych wg zasad byłego ZUZP PKN ORLEN SA pod warunkiem spełnienia zasad opisanych w § 17 Regulaminu Wynagradzania dla Pracowników Euronaft Trzebinia Sp. z o.o.
  1. nagroda jednorazowa w miesiącu grudniu 2023r. będzie przedmiotem dalszych negocjacji stron w III/IVQ 2023r., z zastrzeżeniem, iż nie będzie niższa niż 1.750,00 zł brutto na jednego uprawnionego Pracownika,
   tj. Pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na dzień wypłaty nagrody, proporcjonalnie do wymiaru etatu, z wyłączeniem Pracowników:
 10. na urlopach wychowawczych lub bezpłatnych;
 11. w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, z zastrzeżeniem, iż niniejsze wyłączenie nie dotyczy Pracowników odchodzących na emeryturę lub rentę oraz tych, z którymi zawarto porozumienie o rozwiązaniu umowy
  o pracę.
 12. Uprawnieni Pracownicy otrzymają Kartę Zakupową, umożliwiającą dokonywanie zakupów na stacjach CODO i DOFO PKN ORLEN SA wg następujących zasad:
  1. Uprawnionymi do otrzymania Karty Zakupowej będą pracownicy Spółki zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na dzień 30 czerwca 2023r.
   z wyłączeniem Pracowników:
 13. na urlopach bezpłatnych lub wychowawczych;
 14. w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, z zastrzeżeniem, iż niniejsze wyłączenie nie dotyczy Pracowników odchodzących na emeryturę lub rentę oraz tych, z którymi zawarto porozumienie o rozwiązaniu umowy
  o pracę.;
 15. zatrudnionych na część etatu, którzy są jednocześnie zatrudnieni
  i objęci świadczeniem, o którym mowa w pkt 4 w innej Spółce GK ORLEN.
  1. Wartość Karty Zakupowej będzie wynosić 650,00 zł brutto.
  1. Uruchomienie środków na karcie Zakupowej nastąpi w terminie do dnia
   10 lipca 2023r. z zastrzeżeniem, że w przypadku pracowników Spółki, którzy zostaną zatrudnieni w miesiącach maju i czerwcu 2023 r. i będą pozostawać
   w zatrudnieniu na dzień 30 czerwca 2023r. uruchomienie środków na Karcie Zakupowej nastąpi w terminie do dnia 31 sierpnia 2023 r.
 16. Pracownik może podjąć decyzję o zmianie świadczenia, o którym mowa w pkt 4 powyżej poprzez złożenie wniosku o doładowanie indywidualnego konta na platformie kafeteryjnej MyBenefit kwotą 650,00 zł brutto wg następujących zasad:
  1. Uprawnionymi do otrzymania doładowania będą pracownicy Spółki zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na dzień 30 czerwca 2023r. z wyłączeniem Pracowników:
 17. przebywających na urlopach bezpłatnych lub wychowawczych;
 18. w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, z zastrzeżeniem, iż niniejsze wyłączenie nie dotyczy Pracowników odchodzących na emeryturę lub rentę oraz tych, z którymi zawarto porozumienie o rozwiązaniu umowy
  o pracę.;
 19. zatrudnionych na część etatu, którzy są jednocześnie zatrudnieni
  i objęci świadczeniem w innej Spółce GK ORLEN.
  1. Uruchomienie środków nastąpi w terminie do dnia 10 lipca 2023r.
   z zastrzeżeniem, że w przypadku pracowników Spółki, którzy zostaną zatrudnieni w miesiącach maju i czerwcu 2023 r. i będą pozostawać
   w zatrudnieniu na dzień 30 czerwca 2023r. uruchomienie środków nastąpi
   w terminie do dnia 31 sierpnia 2023 r.
  1. Wniosek o którym mowa powyżej w pkt 5 powinien być złożony do dnia
   31 maja 2023r., a w przypadku Pracowników Spółki, którzy zostaną zatrudnieni w miesiącach maju i czerwcu 2023 r. i będą pozostawać
   w zatrudnieniu na dzień 30 czerwca 2023 r. – do dnia 15 lipca 2023 r.
  1. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w pkt 5.3., Pracownikowi
   nie będzie przysługiwała Karta Zakupowa, o której mowa w pkt 4.
  1. Szczegóły dotyczące doładowania indywidualnego konta na platformie kafeteryjnej MyBenefit Pracodawca będzie komunikował Pracownikom
   w formie zwyczajowo przyjętej w Spółce.
 20. Strony zgodnie postanowiły, iż w 2023 r. ze skutkiem od 01 kwietnia 2023r. nastąpi wzrost niżej wymienionych dodatków o 10%:
 21. dodatku ryczałtowego za pracę zmianową (dla Pracowników wynagradzanych
  wg zasad byłego ZUZP PKN ORLEN S.A.);
 22. dodatku maszynistowskiego i manewrowego (dla Pracowników wynagradzanych wg zasad opisanych Regulaminem Wynagradzania dla Pracowników Euronaft Trzebinia Sp. z o.o.).
 23. Wzrost dodatków, o którym mowa w § 9-13 Regulaminu Wynagradzania dla Pracowników Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. (dalej Regulamin) nastąpi wg zasad przewidzianych ww. Regulaminem, o którym mowa powyżej, w odniesieniu do średniej miesięcznej lub godzinowej stawki zasadniczej pracowników wynagradzanych wg. zasad ww. Regulaminu zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – ze skutkiem od 01 kwietnia 2023r. Wzrost, o którym mowa nie może być niższy niż 10% w stosunku do aktualnych kwot dodatków.
 24. Wzrost dodatków, o którym mowa w pkt. 6 i 7 powyżej obejmuje Pracowników zatrudnionych na podstawie Umowy o pracę w ORLEN KolTrans S.A. w dniu zawarcia niniejszego Porozumienia.

§ 2

 1. Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Spółki.
 2. Postanowienia niniejszego porozumienia w całości zaspokajają oczekiwania Strony związkowej w przedmiocie wzrostu płac Pracowników Pracodawcy w 2023r., z zastrzeżeniem § 1 pkt. 3.3.

§ 3

 1. Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w 10 (dziesięciu) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Pracodawcy i każdej Organizacji Związkowej.
 2. Załącznik nr 1 do niniejszego Porozumienia – wyciąg z Regulaminu Wynagradzania dla Pracowników Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. (§ 17)  stanowi jego integralną część.