Informacja bony dla Emerytów i Rencistów w ANWIL S.A.

Mamy przyjemność poinformować, że zgodnie z rekomendacją Komisji Socjalnej oraz decyzją Pracodawcy, także w tym roku emeryci i renciści naszej Spółki otrzymają upominki świąteczne w formie bonów podarunkowych Sodexo.

Osobami uprawnionymi do odbioru upominków świątecznych w związku ze świętami Wielkiej Nocy są osoby, które nabyły prawo do świadczeń z funduszu dla byłych pracowników w terminie do 16.04.2022 roku. Z kolei osobami uprawnionymi do odbioru upominków świątecznych z okazji Świąt Bożego Narodzenia są osoby, które nabyły prawo do świadczeń dla byłych pracowników w terminie do 31.10.2022 roku.

Bony dotyczące obydwu świąt wydawane będą jednocześnie w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 10 grudnia 2022 r. w biurze Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ANWIL S.A. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

W związku z trwającą pandemią SARS–CoV-2, w trosce o bezpieczeństwo pracowników, emerytów i rencistów, pragniemy przypomnieć o konieczności stosowania aktualnie obowiązujących na terenie ANWIL S.A. zasad sanitarnych w tym środków ochrony osobistej. Prosimy o bezwzględne stosowanie się do wymogów bezpieczeństwa, zastrzegając sobie prawo do odmowy obsługi osób nieprzestrzegających w/w zasad.

Odbiór bonów przez osoby trzecie odbywać się będzie wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia wystawionego przez osobę uprawnioną do jego otrzymania.

Prawo do uzyskania bonów nastąpi po złożeniu przez emeryta, rencistę wniosku o przyznanie świadczenia z tego tytułu.

Wniosek o wydanie bonów oraz druk upoważnienia dostępne są w biurze ZFŚS w ANWIL S.A., siedzibie Związków Zawodowych w ANWIL S.A., w niniejszym komunikacie oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.anwil.pl w obszarze „Odpowiedzialny biznes” – „świąteczne bony dla emerytów i rencistów”.

Upominek w postaci bonu zostanie przekazany wyłącznie na podstawie poprawnie wypełnionego wniosku oraz po ustaleniu tożsamości osoby odbierającej świadczenie
w oparciu o okazany dokument tożsamości. Prosimy osoby zgłaszające się po odbiór bonów podarunkowych o zabranie ze sobą: dowodu tożsamości, okularów (jeśli Państwo korzystacie), a w przypadku osób odbierających bony w imieniu emeryta/rencisty – także wypełnionego upoważnienia.

Przypominamy, że osoby, które przeszły na rentę/emeryturę po 2020 r. w celu ustalenia uprawnień do korzystania ze świadczeń ZFŚS, zobowiązane są do przedstawienia decyzji organu ZUS, stwierdzającej przyznanie świadczenia emerytalnego lub rentowego.