1% Podatku

Każdy pracownik ANWILU może przekazać 1% swojego podatku dochodowego na działalność statutową naszej Fundacji i przyczynić się do jej rozwoju, a co za tym idzie rozwoju lokalnej społeczności, którą organizacja wspiera już od 2014 roku.


Środki otrzymane z 1% podatku Fundacja przeznaczy na wsparcie inicjatyw lokalnych na rzecz edukacji, ochrony zdrowia i środowiska, bezpieczeństwa, sportu, kultury i sztuki.
Fundacja ANWIL działa od 2014 roku. Do tej pory na działalność statutową przeznaczyła ponad 8,5 miliona złotych.
Dzięki środkom finansowym beneficjenci: szkoły, przedszkola, uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne i inne podmioty działające na rzecz dobra publicznego, zrealizowali 583 projekty.
Wolontariusze – pracownicy ANWILU zaangażowali się w 83 akcje wolontariackie, skierowane do działających na terenie miasta Włocławka oraz ościennych gmin organizacji pozarządowych, placówek opiekuńczych, opiekuńczo-wychowawczych i wychowawczo-oświatowych, szkół oraz zespołów szkół, organizacji sportowych, ośrodków nauki, kultury i sztuki.
Fundacja przyznała 283 stypendia zdolnej młodzieży i studentom.
W 2021 roku wsparła lokalną społeczność w walce z pandemią COVID-19, przeznaczając na ten cel 400 000 zł.

Dzięki Twojemu 1% Fundacja może zdziałać jeszcze więcej – co zrobić, aby zaangażować się we wsparcie?

Wypełniając deklarację podatkową we właściwym formularzu PIT w rubryce „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” należy wpisać numer KRS 0000511071 oraz kwotę nieprzekraczającą wartość 1% należnego podatku (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół). Fundacja ANWIL KRS 0000511071.