Porozumienie Płacowe w ORLEN Serwis na 2021 rok

najważniejsze elementy porozumienia:

 1. Obligatoryjny wzrost wynagrodzeń zasadniczych 150 zł od 1 kwietnia 2021 dla stanowisk niemenedżerskich
 2. Dwie nagrody świąteczne po 1500 zł
 3. Karta zakupowa 515 zł

Waloryzacja od 01.10.2021 dodatku zmianowego i za ratownictwo chemiczne – 2,7%

§ 1

Strony niniejszego Porozumienia ustalają, że wzrost płac Pracowników ORLEN Serwis S.A. w 2021 r. będzie realizowany poprzez:

 1. Obligatoryjny wzrost wynagrodzeń zasadniczych Pracowników zatrudnionych w kategorii I-VII Taryfikatora Stanowisk Pracy ZUZP dla ORLEN Serwis S.A., zgodnie z zasadami określonymi w § 2.
 2. Wypłatę nagród jednorazowych z okazji świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia w łącznej wysokości 3000 PLN brutto na jednego uprawnionego Pracownika, zgodnie z zasadami określonymi w § 3 wg następującego podziału:
 3. 1500 PLN brutto dla każdego uprawnionego Pracownika w miesiącu marcu 2021 r.
 4. 1500 PLN brutto dla każdego uprawnionego Pracownika w miesiącu grudniu 2021 r.
 5. Waloryzację dodatków zmianowego i za ratownictwo chemiczne o wskaźnik 2,7%, ze skutkiem od dnia 01.10.2021 r.

§ 2

 1. Obligatoryjny wzrost wynagrodzeń zasadniczych Pracowników, o którym mowa w § 1 ust. 1 nastąpi od dnia 1 kwietnia 2021 r. w wysokości 150 PLN brutto
 2. Obligatoryjny wzrost wynagrodzeń zasadniczych obejmował będzie Pracowników zatrudnionych w ORLEN Serwis S.A. na podstawie umowy o pracę w dniu podpisania Porozumienia i pozostających jednocześnie w zatrudnieniu na dzień uruchomienia środków na obligatoryjny wzrost wynagrodzeń zasadniczych.
 3. Obligatoryjny wzrost wynagrodzeń zasadniczych każdorazowo realizowany będzie proporcjonalnie do wymiaru etatu.
 4. Obligatoryjny wzrost wynagrodzeń zasadniczych nie będzie obejmował Pracowników, którzy w dniu 01.04.2021 r.:
 5. przebywają na urlopach bezpłatnych (z wyłączeniem osób oddelegowanych czasowo do pracy w innej spółce GK ORLEN) i wychowawczych
 6. są w okresie wypowiedzenia.

§ 3

 1. Kwoty jednorazowych nagród, o których mowa w § 1 ust. 2 zostaną naliczone na Pracowników zatrudnionych w dniu wypłaty danej nagrody, proporcjonalnie do wymiaru etatu.
 2. Wypłata nagród jednorazowych nie przysługuje :
 3. Pracownikom, w stosunku do których rozpoczęto procedurę rozwiązania umowy o pracę (tj. Pracownik złożył oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę, Pracodawca złożył oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę, Pracodawca lub Pracownik złożyli oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, strony stosunku pracy zawarły porozumienie o rozwiązaniu łączącej je umowy o pracę), do dnia wypłaty nagrody świątecznej włącznie, o ile oświadczenie o rozwiązaniu umowy lub jej wypowiedzeniu nie zostało cofnięte przez osobę składającą to oświadczenie za zgodą drugiej strony stosunku prawnego do dnia wypłaty nagrody. Wyłączenie wskazane w zdaniu poprzednim nie dotyczy sytuacji, gdy rozwiązanie umowy o pracę w którymś z trybów wskazanych w zdaniu pierwszym następuje w związku z przejściem Pracownika na emeryturę lub rentę,
 4. Pracownikom, którzy od dnia podpisania porozumienia zostali ukarani karą porządkową i jednocześnie na dzień wypłaty przedmiotowej nagrody posiadają w aktach osobowych niezatartą karę porządkową w rozumieniu przepisów kodeksu pracy,
 5. Pracownikom przebywającym w dniu wypłaty nagrody na urlopie wychowawczym lub bezpłatnym.

§ 4

 1. Strony niniejszego Porozumienia ustalają, iż w 2021 roku świadczeniem dodatkowym dla Pracowników ORLEN Serwis S.A. będzie Karta Zakupowa umożliwiająca dokonywanie zakupów na stacjach CODO i DOFO PKN ORLEN, z zastrzeżeniem § 5.
 2. Uprawnionymi do otrzymania Karty Zakupowej będą Pracownicy ORLEN Serwis zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w dniu 30 czerwca 2021 r. z wyłączeniem osób przebywających na urlopach wychowawczych lub bezpłatnych.
 3. Wartość Karty Zakupowej wynosić będzie 515,00 PLN brutto.
 4. Uruchomienie środków na Karcie Zakupowej nastąpi w terminie do dnia 10 lipca 2021 r., z zastrzeżeniem, że w przypadku Pracowników, którzy zostaną zatrudnieni w miesiącach maju i czerwcu 2021 r. i będą pozostawać w zatrudnieniu na dzień 30 czerwca 2021 r. uruchomienie środków na Karcie Zakupowej nastąpi w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r.
 5. Szczegóły dotyczące uruchomienia środków na Karcie Zakupowej Pracodawca będzie komunikował za pośrednictwem mediów wewnętrznych.

§ 5

 1. Pracownik może podjąć decyzję o zmianie świadczenia, o którym mowa w § 4 poprzez złożenie wniosku o doładowanie indywidualnego konta na platformie kafeteryjnej MyBenefit kwotą 515 PLN brutto.
 2. Uprawnionymi do doładowania indywidualnego konta na platformie kafeteryjnej MyBenefit będą Pracownicy ORLEN Serwis S.A. zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w dniu 30 czerwca 2021 r. z wyłączeniem osób przebywających na urlopach wychowawczych lub bezpłatnych.
 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien być złożony do 20 maja 2021 r., a w przypadku Pracowników, którzy zostaną zatrudnieni w miesiącach maju i czerwcu 2021 r. i będą pozostawać w zatrudnieniu na dzień 30 czerwca 2021 r. do dnia 15 lipca 2021 r.
 4. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 Pracownikowi nie będzie przysługiwała Karta Zakupowa, o której mowa w § 4.
 5. Szczegóły dotyczące doładowania indywidualnego konta na platformie kafeteryjnej MyBenefit Pracodawca będzie komunikował Pracownikom za pośrednictwem mediów wewnętrznych.

§ 6

Postanowienia niniejszego Porozumienia w całości zaspokajają oczekiwania Organizacji Związkowych w przedmiocie wzrostu płac Pracowników ORLEN Serwis S.A. w 2021 roku.

§ 7

 1. Niniejsze Porozumienie nie narusza innych porozumień i aktów wewnętrznych obowiązujących w ORLEN Serwis S.A. oraz ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w 13 Jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Pracodawcy i każdej Organizacji Związkowej.
 3. Treść niniejszego Porozumienia interpretują i wyjaśniają wspólnie działające Strony Porozumienia. Interpretacje zapisów przyjmuje się w formie pisemnej.
 4. Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia, pod warunkiem uprzedniego podjęcia przez Radę Nadzorczą ORLEN Serwis S.A. uchwały o zatwierdzeniu jego treści.

Podpisy stron:

Strona Pracodawcy                                                                                                       Strona związkowa