Porozumienie Płacowe w ORLEN Laboratorium na 2021 rok

POROZUMIENIE

dotyczące wzrostu wynagrodzeń

 dla pracowników ORLEN Laboratorium S.A w 2021 roku

Strony niniejszego Porozumienia ustalają, co następuje:

§ 1

Wzrost wynagrodzeń pracowników ORLEN Laboratorium S.A w 2021 r. realizowany będzie poprzez:

 1. Obligatoryjny wzrost wynagrodzeń w wysokości 150 zł brutto do płacy zasadniczej – proporcjonalnie do wymiaru etatu – realizowany od 01 kwietnia 2021 r., uprawnionymi są pracownicy zatrudnieni w Spółce na dzień 01 kwietnia 2021 r. w kategorii I-V Taryfikatora Stanowisk Pracy – Załącznik nr 1 do ZUZP dla pracowników ORLEN Laboratorium S.A.
  1. Waloryzację od dnia 01 kwietnia 2021 r. dodatków określonych w ZUZP dla uprawnionych pracowników o wskaźnik 2,7% :
 2. zryczałtowany dodatek zmianowy – wzrost o 14 zł brutto miesięcznie
 3. dodatek za pełnienie obowiązków Ratownika Chemicznego:
 4. do 3 lat pełnienia obowiązków Ratownika Chemicznego – wzrost o 5,00 zł brutto miesięcznie,
 5. powyżej 3 lat pełnienia obowiązków Ratownika Chemicznego – wzrost o 8,50 zł brutto miesięcznie.
  1. Wypłatę dwóch nagród jednorazowych w łącznej wysokości 2.800 zł brutto dla każdego zatrudnionego na dzień wypłaty nagrody, proporcjonalnie do wymiaru etatu (bez osób przebywających na urlopach wychowawczych i bezpłatnych, posiadających kary regulaminowe – dotyczy 1 najbliższej wypłaty nagrody jednorazowej oraz będących w okresie wypowiedzenia – nie dotyczy osób odchodzących na emeryturę):
 6. 1 400,00 zł nagroda z okazji Świąt Wielkanocnych – maksymalny termin realizacji 31 marzec 2021 r.
 7. 1 400,00 zł nagroda z okazji Świąt Bożego Narodzenia – termin realizacji listopad/grudzień 2021 r.
  1. Przyznanie każdemu pracownikowi Pracowniczej Karty Zakupowej zasilonej kwotą 515 zł brutto. Istnieje możliwość zamiany doładowania Karty na doładowanie indywidualnego konta na platformie kafeteryjnej MyBenefit. Uprawnionymi są Pracownicy zatrudnieni na dzień 30 czerwca 2021 r. (bez osób przebywających na urlopach wychowawczych i bezpłatnych).

§ 2

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla stron.

§ 3

Zgodnie z § 24 ust. 6 Statutu Spółki – niniejsze Porozumienie zostanie przedstawione do zaopiniowania Radzie Nadzorczej ORLEN Laboratorium S.A. i wejdzie w życie pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii ze strony Rady Nadzorczej.