Porozumienie Płacowe w ORLEN KolTrans na 2021 rok

kluczowe warunki Porozumienia:

 • podwyżka obligatoryjna 150 zł/ pracownika od kwietnia br. dla pracowników na stanowiskach niemenedżerskich, tj. z wyłączeniem osób zatrudnionych na stanowiskach Dyrektorów, Kierowników, Kierownika projektu;
 • nagrody jednorazowe 2200 zł/pracownika (po 1100zł na każdy okres świąteczny);
 • karta zakupowa na stacje paliw z opcją konwersji na MyBenefit: 515 zł/pracownika;
 • waloryzacja dodatku zmianowego (dla Pracowników wynagradzanych wg zasad byłego ZUZP PKN ORLEN) i dodatku maszynistowskiego i manewrowego (dla Pracowników wynagradzanych wg zasad RW Euronaft Trzebinia) – 2,7% od kwietnia br., z zastrzeżeniem, iż wzrost dodatków, o których mowa w § 9-13 Regulaminu Wynagradzania dla Pracowników Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. (m.in. zmianowy, nocny, brygadzistowski) nastąpi wg zasad przewidzianych ww. Regulaminem, o którym mowa powyżej, w odniesieniu do średniej miesięcznej lub godzinowej stawki zasadniczej pracowników wynagradzanych wg zasad ww. Regulaminu zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – ze skutkiem od 01 kwietnia 2021r., przy czym wzrost, o którym mowa nie może być niższy niż 2,7% w stosunku do aktualnych kwot dodatków;

Dzień Chemika (nagroda jednorazowa: wg zasad RW ET) –  poziom części ruchomej 5%.

Strony niniejszego porozumienia (dalej również Strony), w wyniku przeprowadzonych negocjacji uzgodniły, iż:

§ 1

 1. Obligatoryjny wzrost wynagrodzeń zasadniczych uprawnionych Pracowników będzie realizowany wg następujących zasad:
  1. Obligatoryjny wzrost wynagrodzeń zasadniczych obejmował będzie Pracowników zatrudnionych na podstawie Umowy o pracę w ORLEN KolTrans S.A. w dniu zawarcia niniejszego Porozumienia, i pozostających jednocześnie w zatrudnieniu na dzień uruchomienia środków na obligatoryjny wzrost wynagrodzeń, z wyłączeniem Pracowników:
 2. zatrudnionych na stanowisku Dyrektora, Kierownika i Kierownika projektu
 3. przebywających na urlopach bezpłatnych i wychowawczych,
 4. w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, z zastrzeżeniem, iż wyłączenie to nie dotyczy pracowników będących w okresie wypowiedzenia umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę lub rentę.
  1. Obligatoryjny wzrost wynagrodzeń zasadniczych realizowany będzie od 01 kwietnia 2021r.
  1. Uprawnionym Pracownikom, przysługiwać będzie od 01 kwietnia 2021r. wzrost w wysokości 150,00 zł brutto w przeliczeniu na pełny wymiar etatu.
  1. Obligatoryjny wzrost wynagrodzeń zasadniczych każdorazowo realizowany będzie proporcjonalnie do wymiaru etatu.

2.    Pracownikom będą przyznane następujące nagrody jednorazowe:

2.1.      nagroda jednorazowa w miesiącu marcu 2021r. w wysokości
1 100,00 zł brutto na jednego uprawnionego Pracownika, tj. pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na dzień wypłaty proporcjonalnie do wymiaru etatu, z wyłączeniem Pracowników:

a.    na urlopach wychowawczych i bezpłatnych;

b.    w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, z zastrzeżeniem, iż wyłączenie to nie dotyczy pracowników będących w okresie wypowiedzenia umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę lub rentę

2.2.      nagroda jednorazowa na Dzień Chemika, płatna wg zasad opisanych w Regulaminie Wynagradzania dla Pracowników Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. (§ 17) – wyciąg z Regulaminu, opisujący zasady przyznawania nagrody stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Porozumienia, przy czym dla części nagrody odnoszącej się do indywidualnego wynagrodzenia pracownika, o której mowa w § 17 pkt 3.1.b) – ustala się wysokość  na poziomie 5% wynagrodzenia pracownika za 2020r. Dla uniknięcia wątpliwości Strony Porozumienia potwierdzają, iż wskazana nagroda obejmuje wszystkich pracowników Spółki, tj.

a.         wynagradzanych wg zasad opisanych Regulaminem Wynagradzania dla Pracowników Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. (i dla nich stanowi wypełnienie zobowiązania Pracodawcy opisanego w § 17 wskazanego dokumentu),

b.         wynagradzanych wg zasad byłego ZUZP PKN ORLEN SA

pod warunkiem spełnienia zasad opisanych w § 17 Regulaminu Wynagradzania dla Pracowników Euronaft Trzebinia Sp. z o.o.

2.3.      nagroda jednorazowa w miesiącu grudniu 2021r. w wysokości 1 100,00 zł brutto na jednego uprawnionego Pracownika, tj. Pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na dzień wypłaty nagrody, proporcjonalnie do wymiaru etatu, z wyłączeniem Pracowników:

a.         na urlopach wychowawczych i bezpłatnych;

b.         w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, z zastrzeżeniem, iż wyłączenie to nie dotyczy pracowników będących w okresie wypowiedzenia umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę lub rentę

3.    Uprawnieni Pracownicy otrzymają Kartę Zakupową, umożliwiającą dokonywanie zakupów na stacjach CODO i DOFO PKN ORLEN SA wg następujących zasad:

3.1.      Uprawnionymi do otrzymania Karty Zakupowej będą pracownicy Spółki zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na dzień 30 czerwca 2021r. z wyłączeniem Pracowników:

            a.         na urlopach bezpłatnych i wychowawczych;

b.         w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, z zastrzeżeniem, iż wyłączenie to nie dotyczy pracowników będących w okresie wypowiedzenia umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę lub rentę

3.2.      Wartość Karty Zakupowej będzie wynosić 515,00 zł brutto w przeliczeniu na pełny wymiar etatu;

3.3.      Wartość Karty Zakupowej naliczona będzie proporcjonalnie do wymiaru etatu;

3.4.      Uruchomienie środków na karcie Zakupowej nastąpi w terminie do dnia 10 lipca 2021r. z zastrzeżeniem, że w przypadku pracowników Spółki, którzy zostaną zatrudnieni w miesiącach maju i czerwcu 2021 r. i będą pozostawać w zatrudnieniu na dzień 30 czerwca 2021r. uruchomienie środków na Karcie Zakupowej nastąpi w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r.

4.    Pracownik może podjąć decyzję o zmianie świadczenia, o którym mowa w pkt 3 powyżej poprzez złożenie wniosku o doładowanie indywidualnego konta na platformie kafeteryjnej MyBenefit kwotą 515,00 zł brutto w przeliczeniu na pełny wymiar etatu wg następujących zasad:

4.1.    Uprawnionymi do otrzymania doładowania będą pracownicy Spółki zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na dzień 30 czerwca 2021r. z wyłączeniem Pracowników:

          a.           przebywających na urlopach bezpłatnych i wychowawczych;

b.           w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, z zastrzeżeniem, iż wyłączenie to nie dotyczy pracowników będących w okresie wypowiedzenia umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę lub rentę

4.2.    Doładowanie naliczone będzie proporcjonalnie do wymiaru etatu.

4.3.    Uruchomienie środków nastąpi w terminie do dnia 10 lipca 2021r. z zastrzeżeniem, że w przypadku pracowników Spółki, którzy zostaną zatrudnieni w miesiącach maju i czerwcu 2021 r. i będą pozostawać w zatrudnieniu na dzień 30 czerwca 2021r. uruchomienie środków nastąpi w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r.

4.4.    Wniosek o którym mowa powyżej w pkt 4 powinien być złożony do 30 kwietnia 2021r., a w przypadku Pracowników Spółki, którzy zostaną zatrudnieni w miesiącach maju i czerwcu 2021 r. i będą pozostawać w zatrudnieniu na dzień 30 czerwca 2021 r. – do dnia 15 lipca 2021 r.

4.5.    W przypadku złożenia wniosku o którym mowa w pkt 4.4., Pracownikowi nie będzie przysługiwała Karta Zakupowa, o której mowa w pkt 3.

4.6.    Szczegóły dotyczące doładowania indywidualnego konta na platformie kafeteryjnej MyBenefit Pracodawca będzie komunikował Pracownikom w formie zwyczajowo przyjętej w Spółce.

5.    Strony zgodnie postanowiły, iż w 2021 r. ze skutkiem od 01 kwietnia 2021r. nastąpi wzrost niżej wymienionych dodatków o 2,7%,:

a.         dodatku ryczałtowego za pracę zmianową (dla Pracowników wynagradzanych wg zasad Byłego ZUZP PKN ORLEN S.A.),

b          dodatku maszynistowskiego i manewrowego (dla Pracowników wynagradzanych wg zasad opisanych Regulaminem Wynagradzania dla Pracowników Euronaft Trzebinia Sp. z o.o.).

6.    Wzrost dodatków, o którym mowa w § 9-13 Regulaminu Wynagradzania dla Pracowników Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. (dalej Regulamin) nastąpi wg zasad przewidzianych ww. Regulaminem, o którym mowa powyżej, w odniesieniu do średniej miesięcznej lub godzinowej stawki zasadniczej pracowników wynagradzanych w zasad ww. Regulaminu zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – ze skutkiem od 01 kwietnia 2021r. Wzrost, o którym mowa nie może być niższy niż 2,7% w stosunku do aktualnych kwot dodatków.

§ 2

 1. Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Spółki.
 2. Postanowienia niniejszego porozumienia w całości zaspokajają oczekiwania organizacji związkowych w przedmiocie wzrostu płac Pracowników Pracodawcy w 2021r.

§ 3

Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w 9 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Pracodawcy i każdej Organizacji Związkowej.

Podpisy Stron:

STRONA ZWIĄZKOWA                                                      ORLEN KolTrans S.A.