Porozumienie Płacowe w ANWIL S.A. na 2021 rok

Wzrost wynagrodzeń w 2021 roku – Informacje – Intranet Anwil

Na spotkaniu 16 marca br. przedstawiciele Pracodawcy oraz Związków Zawodowych działających w ANWIL S.A. porozumieli się w sprawie wzrostu wynagrodzeń w 2021 roku. Strony parafowały Porozumienie, zawierające następujące uzgodnienia:

  1. obligatoryjny wzrost wynagrodzeń zasadniczych od 1 kwietnia 2021 roku w wysokości 150 zł brutto dla Pracowników zaszeregowanych w kategoriach 1-7 (tabela stanowisk ZUZP) i zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na dzień 16 marca 2021 r. proporcjonalnie do wymiaru etatu,
  2. przyznanie świadczenia dodatkowego dla każdego uprawnionego Pracownika według następującego podziału:
    – 1500 zł brutto z wynagrodzeniem za marzec 2021 roku
    – 1500 zł brutto z wynagrodzeniem za listopad 2021 roku
  3. zasilenie Pracownikom pozostającym w stosunku pracy na dzień 1 czerwca 2021 r. Karty Zakupowej, umożliwiającej dokonywanie zakupów na stacjach PKN ORLEN kwotą 515 zł brutto,
  4. waloryzację dodatków i świadczeń określonych kwotowo w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla uprawnionych Pracowników, za wyjątkiem wynagrodzeń zasadniczych określonych w Tabeli wynagrodzeń zasadniczych, o wskaźnik 2,7%, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2021 r.

Strony porozumienia ustaliły, że rozmowy dotyczące nagrody dla Pracowników, związanej z jubileuszem 55-lecia ANWIL S.A., rozpoczną się w III kwartale 2021 roku.

Porozumienie zostanie podpisane po uzyskaniu odpowiednich zgód Rady Nadzorczej oraz Zarządu ANWIL S.A.