Dodatkowe 50 zł dla pracowników

Ustalenia pracodawcy i strony społecznej – Informacje – Intranet Anwil

14 września, na spotkaniu Pracodawcy ze Wspólną Reprezentacją Związkową, uzgodniono treść dodatkowego Porozumienia płacowego zakładającego wzrost obligatoryjnych wynagrodzeń zasadniczych od dnia 01 października 2020 r. w wysokości 50 PLN brutto dla uprawnionych Pracowników, zgodnie z poniżej określonymi zasadami i  zastrzeżeniami:

 

1. Obligatoryjny wzrost wynagrodzeń zasadniczych obejmował będzie Pracowników ANWIL S.A.:

 •          zatrudnionych na stanowiskach pracy w kategoriach 1 – 6 zgodnie z Taryfikatorem Stanowisk Pracy stanowiącym Załącznik nr 1 do ZUZP dla Pracowników ANWIL S.A.
 •          zatrudnionych w ANWIL S.A. na podstawie umowy o pracę na dzień 30 czerwca 2020 r. i pozostających jednocześnie w zatrudnieniu na dzień uruchomienia środków na obligatoryjny wzrost wynagrodzeń zasadniczych
   

2. Obligatoryjny wzrost wynagrodzeń zasadniczych nie będzie obejmował:

 •          Pracowników ANWIL S.A. zatrudnionych na stanowiskach pracy w kategoriach 7 – 9 zgodnie z Taryfikatorem Stanowisk Pracy stanowiącym Załącznik nr 1 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników ANWIL S.A. z siedzibą we Włocławku oraz Pracowników ANWIL S.A. zatrudnionych w kategorii 0.
 •          Pracowników ANWIL S.A., którzy na dzień uruchomienia środków na obligatoryjny wzrost wynagrodzeń zasadniczych:
  •    przebywają na urlopach bezpłatnych i wychowawczych,
  •    są w okresie wypowiedzenia,
  •    są zatrudnieni na stanowiskach Dyrektorów bezpośrednio podległych Członkom Zarządu ANWIL S.A.


3. Obligatoryjny wzrost wynagrodzeń zasadniczych nie będzie obejmował Pracowników, którzy w ramach wykupu do 100% minimalnych stawek wynagrodzeń zasadniczych, wskazanych w Tabeli wynagrodzeń zasadniczych (zgodnie z decyzją Zarządu ANWIL S.A. z dnia 07 maja 2020 r.) otrzymali  kwotę wykupu w wysokości 250 PLN brutto lub wyższej, począwszy od 1 sierpnia 2020 r.

4. W przypadku Pracowników, którzy w ramach wykupu do 100% minimalnych stawek wynagrodzeń zasadniczych, wskazanych w Tabeli wynagrodzeń zasadniczych (zgodnie z decyzją Zarządu ANWIL S.A. z dnia 07 maja 2020 r.), otrzymali  kwotę wykupu w wysokości wyższej niż 200 PLN brutto i niższej niż 250 PLN brutto, począwszy od 1 sierpnia 2020 r., obligatoryjny wzrost wynagrodzeń zasadniczych będzie realizowany w wysokości różnicy pomiędzy kwotą 250 PLN brutto, a kwotą przyznaną w ramach wykupu płac zasadniczych, o którym mowa powyżej.

5. Obligatoryjny wzrost wynagrodzeń zasadniczych każdorazowo realizowany będzie proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Powyższe uzgodnienie zostanie przekazane do opinii Rady Nadzorczej. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, Zarząd podejmie decyzję o uruchomieniu środków.