Porozumienie płacowe podpisane. Strony wspólnie uzgodniły:

 1. Waloryzację dodatków i świadczeń określonych kwotowo w ZUZP dla uprawnionych Pracowników, za wyjątkiem wynagrodzeń zasadniczych – tak aby po waloryzacji na podstawie Zarządzenia nr 16/2020 z dnia 07 maja 2020 r.  i niniejszego Porozumienia, całościowy  wskaźnik  waloryzacji od 1 stycznia 2020 r. wynosił 4,4%.
 2. Obligatoryjny wzrost wynagrodzeń zasadniczych od dnia 01 sierpnia 2020 r. w wysokości 200 PLN brutto dla uprawnionych Pracowników, zgodnie z poniżej określonymi zasadami i  zastrzeżeniami:
 3. Obligatoryjny wzrost wynagrodzeń zasadniczych obejmował będzie Pracowników ANWIL S.A.:
  1. zatrudnionych na stanowiskach pracy w kategoriach 1 – 6 zgodnie z Taryfikatorem Stanowisk Pracy stanowiącym Załącznik nr 1 do ZUZP dla Pracowników ANWIL S.A.
  1. zatrudnionych w ANWIL S.A. na podstawie umowy o pracę na dzień 30 czerwca 2020 r.i pozostających jednocześnie w zatrudnieniu na dzień uruchomienia środków na obligatoryjny wzrost wynagrodzeń zasadniczych
 4. Obligatoryjny wzrost wynagrodzeń zasadniczych nie będzie obejmował:
  1. Pracowników ANWIL S.A. zatrudnionych na stanowiskach pracy w kategoriach 7 – 9 zgodnie z Taryfikatorem Stanowisk Pracy stanowiącym Załącznik nr 1 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników ANWIL S.A. z siedzibą we Włocławku oraz Pracowników ANWIL S.A. zatrudnionych w kategorii 0.
  1. Pracowników ANWIL S.A., którzy na dzień uruchomienia środków na obligatoryjny wzrost wynagrodzeń zasadniczych:
 5. przebywają na urlopach bezpłatnych i wychowawczych,
 6. są w okresie wypowiedzenia,
 7. są zatrudnieni na stanowiskach Dyrektorów bezpośrednio podległych Członkom Zarządu ANWIL S.A.
 8. Obligatoryjny wzrost wynagrodzeń zasadniczych nie będzie obejmował Pracowników, którzy w ramach wykupu do 100% minimalnych stawek wynagrodzeń zasadniczych, wskazanych w obowiązującej Tabeli wynagrodzeń zasadniczych (zgodnie z decyzją Zarządu ANWIL S.A. z dnia 07 maja 2020 r.) otrzymają  kwotę wykupu w wysokości 200 PLN brutto lub wyższej, począwszy od 1 sierpnia 2020 r.
 9. W przypadku Pracowników, którzy w ramach wykupu do 100% minimalnych stawek wynagrodzeń zasadniczych, wskazanych w obowiązującej Tabeli wynagrodzeń zasadniczych (zgodnie z decyzją Zarządu ANWIL S.A. z dnia 07 maja 2020 r.), otrzymają  kwotę wykupu w wysokości  niższej niż 200 PLN brutto, począwszy od 1 sierpnia 2020 r., obligatoryjny wzrost wynagrodzeń zasadniczych będzie realizowany w wysokości różnicy pomiędzy kwotą 200 PLN brutto, a kwotą przyznaną w ramach wykupu płac zasadniczych, o którym mowa powyżej.
 10. Obligatoryjny wzrost wynagrodzeń zasadniczych każdorazowo realizowany będzie proporcjonalnie do wymiaru etatu.
 • Wprowadzenie od 01 października 2020 roku zmian do Załącznika nr 2 do ZUZP dla Pracowników ANWIL S.A.  – Tabeli wynagrodzeń zasadniczych, na zasadach określonych w przepisach przejściowych ZUZP, tj. z uwzględnieniem 90% wykupu na dzień wejścia w życie poniższej tabeli oraz kolejnymi wykupami: 95% w 2021 roku i 100% w 2022 roku.
KategoriaMinimumMaksimum
914 57029 430
811 42023 070
78 95018 080
67 52015 190
56 00012 120
04B5 40010 910
04A4 8109 720
33 8807 840
23 2006 440
13 0006 060
0Minimalne wynagrodzenie202% Minimalnego wynagrodzenia