Porozumienie płacowe w Orlen Laboratorium w 2020 roku

Strony niniejszego Porozumienia ustalają, co następuje:

§ 1

Wzrost wynagrodzeń pracowników ORLEN Laboratorium S.A w 2020 r. realizowany będzie poprzez:

 1. Obligatoryjny wzrost wynagrodzeń w wysokości:
 2. 110 zł brutto do płacy zasadniczej – realizowany od 01 kwietnia 2020 r., uprawnionymi są pracownicy zatrudnieni w Spółce na dzień 01 kwietnia 2020 r.
 3. 130 zł brutto do płacy zasadniczej – realizowany od 01 października 2020 r., uprawnionymi są pracownicy zatrudnieni w Spółce na dzień 01 października 2020 r.
  1. Uznaniowy wzrost wynagrodzeń w wysokości 60 zł brutto realizowany od dnia 1 sierpnia 2020 r., naliczany jako iloczyn 60 zł brutto i liczby pracowników zatrudnionych w danej komórce organizacyjnej na dzień 01 sierpnia 2020 r. i pozostający w dyspozycji kierownika danej komórki organizacyjnej. Maksymalna wysokość indywidualnego przeszeregowania nie może przekroczyć kwoty 300 zł brutto wliczając w tą kwotę uznaniowego wzrostu wynagrodzeń z 2019 roku. Uznaniowy wzrost wynagrodzeń nie obejmuje pracowników zatrudnionych w 2020 roku.  
  1. Waloryzację od dnia 01 kwietnia 2020 r. dodatków określonych w ZUZP dla uprawnionych pracowników o wskaźnik 4,4% :
 4. zryczałtowany dodatek zmianowy – wzrost o 22 zł brutto miesięcznie
 5. dodatek za pełnienie obowiązków Ratowników Chemicznych:
 6. do 3 lat pełnienia obowiązków ratownika chemicznego – wzrost o 8 zł brutto miesięcznie,
 7. powyżej 3 lat pełnienia obowiązków ratownika chemicznego – wzrost o 13 zł brutto miesięcznie.
  1. Wypłatę dwóch nagród jednorazowych w łącznej wysokości 2.800 zł brutto dla każdego zatrudnionego pracownika (bez osób przebywających na urlopach wychowawczych i bezpłatnych) :
 8. 1 300,00 zł nagroda z okazji Świąt Wielkanocnych – termin realizacji kwiecień 2020 r.
 9. 1 500,00 zł nagroda z okazji Świąt Bożego Narodzenia – termin realizacji listopad/grudzień 2020 r.
  1. Przyznanie każdemu pracownikowi Pracowniczej Karty Zakupowej zasilonej kwotą 515 zł brutto. Uprawnionymi do otrzymania karty są Pracownicy zatrudnieni na dzień 01 czerwca 2020 r. i pozostający w stosunku pracy z Pracodawcą na dzień wydania karty (bez osób przebywających na urlopach wychowawczych i bezpłatnych).
  1. Doładowanie pracownikom Spółki indywidulanych kont na platformie kafeteryjnej MyBenefit w wysokości 200zł/pracownik. Uprawnionymi do doładowania są Pracownicy zatrudnieni na dzień 01 czerwca 2020 r. (bez osób przebywających na urlopach wychowawczych i bezpłatnych).
  1. Finansowanie podstawowej składki ubezpieczeniowej (ubezpieczenie grupowe) w wysokości 40 zł/pracownik.

§ 2

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla stron.

§ 3

Zgodnie z § 24 ust. 6 Statutu Spółki – niniejsze Porozumienie zostanie przedstawione do zaopiniowania Radzie Nadzorczej ORLEN Laboratorium S.A. i wejdzie w życie pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii ze strony Rady Nadzorczej.