Porozumienie płacowe w KolTrans S.A. w 2020 roku

Strony niniejszego porozumienia (dalej również Strony), w wyniku przeprowadzonych negocjacji uzgodniły, iż:

§ 1

 1. Obligatoryjny wzrost wynagrodzeń zasadniczych uprawnionych Pracowników będzie realizowany wg następujących zasad:
  1. Obligatoryjny wzrost wynagrodzeń zasadniczych obejmował będzie Pracowników zatrudnionych na podstawie Umowy o pracę w ORLEN KolTrans w dniu zawarcia niniejszego Porozumienia i pozostających jednocześnie w zatrudnieniu na dzień uruchomienia środków na obligatoryjny wzrost wynagrodzeń, w terminach (transzach) o których mowa w pkt. 1.2. poniżej, z wyłączeniem Pracowników przebywających na urlopach bezpłatnych i wychowawczych,
  1. Obligatoryjny wzrost wynagrodzeń zasadniczych realizowany będzie realizowany w dwóch transzach: od 01 kwietnia 2020r. (I transza) i od 01 października 2020r. (II transza)
  1. Obligatoryjny wzrost wynagrodzeń zasadniczych każdorazowo realizowany będzie proporcjonalnie do wymiaru etatu
  1. Uprawnionym Pracownikom, przysługiwać będzie:
 2. od 01 kwietnia 2020r. wzrost w wysokości 100,00 zł brutto w przeliczeniu na pełny wymiar etatu (I transza)
 3. od 01 października 2020r. wzrost w wysokości 100,00 zł brutto w przeliczeniu na pełny wymiar etatu (I transza)
  1. Naliczenie i wypłata I transzy obligatoryjnego wzrostu wynagrodzeń realizowana będzie sukcesywnie ze stosownym wyrównaniem, jednak nie później niż do końca czerwca 2020r.
 4. Uznaniowy wzrost wynagrodzeń naliczeniowo na jednego uprawnionego Pracownika, zatrudnionego na podstawie Umowy o pracę w ORLEN KolTrans w dniu zawarcia niniejszego Porozumienia  proporcjonalnie do wymiaru etatu w wysokości 100,00 zł brutto, realizowany od dnia 01 sierpnia 2020r.
  1. Uznaniowy wzrost wynagrodzeń każdorazowo realizowany będzie proporcjonalnie do wymiaru etatu.
  1. Uznaniowy wzrost wynagrodzenia zasadniczego nie może przekroczyć kwoty 400,00zł brutto/etat. Pula na podwyżki uznaniowe pozostaje w dyspozycji Prezesa Zarządu.

3.    Będą (lub zostały) przyznane następujące nagrody jednorazowe:

3.1.      wypłacona w miesiącu marcu 2020r. nagroda jednorazowa w wysokości
1 000,00 zł brutto na jednego uprawnionego Pracownika, tj. pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na dzień wypłaty proporcjonalnie do wymiaru etatu;

3.2.      nagroda jednorazowa na Dzień Chemika, płatna wg zasad opisanych w Regulaminie Wynagradzania dla Pracowników Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. (§ 17) – wyciąg z Regulaminu, opisujący zasady przyznawania nagrody stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Porozumienia, przy czym dla części nagrody odnoszącej się do indywidualnego wynagrodzenia pracownika, o której mowa w § 17 pkt 3.1.b) – ustala się wysokość  na poziomie 5% wynagrodzenia pracownika za 2019r. Dla uniknięcia wątpliwości Strony Porozumienia potwierdzają, iż wskazana nagroda obejmuje wszystkich pracowników Spółki, tj.

a.         wynagradzanych wg zasad opisanych Regulaminem Wynagradzania dla Pracowników Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. (i dla nich stanowi wypełnienie zobowiązania Pracodawcy opisanego w § 17 wskazanego dokumentu),

b.         wynagradzanych wg zasad byłego ZUZP PKN ORLEN SA

pod warunkiem spełnienia zasad opisanych w § 17 Regulaminu Wynagradzania dla Pracowników Euronaft Trzebinia Sp. z o.o.

3.3.      nagroda jednorazowa w miesiącu grudniu 2020r. w wysokości 1 200,00 zł brutto na jednego uprawnionego Pracownika, tj. Pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na dzień wypłaty nagrody, proporcjonalnie do wymiaru etatu, z wyłączeniem Pracowników na urlopach wychowawczych i bezpłatnych;

4.    Uprawnieni Pracownicy otrzymają Kartę Zakupowa, umożliwiającą dokonywanie zakupów na stacjach CODO i DOFO PKN ORLEN SA wg następujących zasad:

4.1.      Uprawnionymi do otrzymania Karty Zakupowej będą pracownicy Spółki zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na dzień 30 czerwca 2020r. z wyłączeniem osób przebywających na urlopach bezpłatnych i wychowawczych;

4.2.      Wartość Karty Zakupowej będzie wynosić 515,00 zł brutto w przeliczeniu na pełny wymiar etatu;

4.3.      Wartość Karty Zakupowej naliczona będzie proporcjonalnie do wymiaru etatu;

4.4.      Uruchomienie środków na karcie Zakupowej nastąpi w terminie do dnia 10 lipca 2020r. z zastrzeżeniem, ze w przypadku pracowników Spółki, którzy zostaną zatrudnieni w miesiącach maju i czerwcu 2020 r. i będą pozostawać w zatrudnieniu na dzień 30 czerwca 2020r. uruchomienie środków na Karcie Zakupowej nastąpi w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r.

5.    Pracownik może podjąć decyzję o zmianie świadczenia, o którym mowa w pkt 4 powyżej poprzez złożenie wniosku o doładowanie indywidualnego konta na platformie kafeteryjnej MyBenefit kwotą 515,00 zł brutto w przeliczeniu na pełny wymiar etatu wg następujących zasad:

5.1.    Uprawnionymi do otrzymania doładowania będą pracownicy Spółki zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na dzień 30 czerwca 2020r. z wyłączeniem osób przebywających na urlopach bezpłatnych i wychowawczych;

5.2.    Doładowanie naliczone będzie proporcjonalnie do wymiaru etatu

5.3.    Uruchomienie środków nastąpi w terminie do dnia 10 lipca 2020r. z zastrzeżeniem, ze w przypadku pracowników Spółki, którzy zostaną zatrudnieni w miesiącach maju i czerwcu 2020 r. i będą pozostawać w zatrudnieniu na dzień 30 czerwca 2020r. uruchomienie środków nastąpi w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r.

5.4.    Wniosek o którym mowa powyżej w pkt 5 powinien być złożony do 30 kwietnia 2020r., a w przypadku Pracowników Spółki, którzy zostaną zatrudnieni w miesiącach maju i czerwcu 2020 r. i będą pozostawać w zatrudnieniu na dzień 30 czerwca 2020 r. do dnia 15 lipca 2020 r.

5.5.    W przypadku złożenia wniosku o którym mowa w pkt 5.4., Pracownikowi nie będzie przysługiwała Karta Zakupowa, o której mowa w pkt 4.

5.6.    Szczegóły dotyczące doładowania indywidualnego konta na platformie kafeteryjnej MyBenefit Pracodawca będzie komunikował Pracownikom w formie zwyczajowo przyjętej w Spółce.

6.    Uprawnieni Pracownicy otrzymają jednorazowe doładowanie indywidualnego konta na platformie kafeteryjnej MyBenefit wg następujących zasad:

6.1.      Uprawnionymi do otrzymania doładowania będą pracownicy Spółki pozostający w zatrudnieniu na dzień zawarcia Porozumienia, jak i nowozatrudnieni do 31 grudnia 2020r., z wyłączeniem osób przebywających w całym okresie od dnia zawarcia porozumienia do dnia 31 grudnia 2020 r. na urlopach bezpłatnych i wychowawczych;

6.2.      Wartość doładowania będzie wynosić 200,00 zł brutto w przeliczeniu na pełny wymiar etatu

6.3.      Uruchomienie środków nastąpi w terminie do dnia 10 lipca 2020r. z zastrzeżeniem, ze w przypadku pracowników Spółki, którzy zostaną zatrudnieni w miesiącach od maja 2020r. uruchomienie środków nastąpi w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od dnia rozpoczęcia pracy, jednak nie później niż do 31 grudnia 2020r.

6.4.      Szczegóły dotyczące doładowania indywidualnego konta na platformie kafeteryjnej MyBenefit oraz terminu na ich wykorzystanie Pracodawca będzie komunikował Pracownikom w formie zwyczajowo przyjętej w Spółce.

7.Pracodawca począwszy od dnia 1 maja 2020 r. będzie pokrywał część składki grupowego ubezpieczenia na życie obowiązującego w ORLEN Koltrans S.A. w kwocie 40 zł brutto miesięcznie, proporcjonalnie do wymiaru etatu, Pracownikom objętym tym ubezpieczeniem.. .

8.    Strony zgodnie postanowiły, iż w 2020 r. ze skutkiem od 01 maja 2020r. nastąpi wzrost niżej wymienionych dodatków o 4,4%,:

a.         dodatku ryczałtowego za pracę zmianową (dla Pracowników wynagradzanych wg zasad Byłego ZUZP PKN ORLEN S.A.),

b          dodatku maszynistowskiego i manewrowego

9.    Wzrost dodatków, o którym mowa w § 9-13 Regulaminu Wynagradzania dla Pracowników Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. (dalej Regulamin) nastąpi wg zasad przewidzianych ww. Regulaminem, o którym mowa powyżej, w odniesieniu do średniej miesięcznej lub godzinowej stawki zasadniczej pracowników wynagradzanych w zasad ww. Regulaminu zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – ze skutkiem od 01 maja 2020r. Wzrost, o którym mowa nie może być niższy niż 4,4% w stosunku do aktualnych kwot dodatków.

10.  Mając na względzie, iż w 2020r. przypada 20-lecie powstania Spółki, Strony zgodnie postanowiły, iż wysokość i zasady dystrybucji dodatkowej nagrody jednorazowej z tytułu powyższego będą przedmiotem uzgodnień Stron w miesiącu wrześniu 2020r.

§ 2

 1. Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Spółki.
 2. Postanowienia niniejszego porozumienia w całości zaspokajają oczekiwania organizacji związkowych w przedmiocie wzrostu płac Pracowników Pracodawcy w 2020r., z zastrzeżeniem § 1 ust. 10.
 3. Pracodawca zobowiązuje się do przedstawienia Sygnatariuszom Porozumienia w IV kwartale 2020r. informacji na temat rozdystrybuowania środków na uznaniowy wzrost wynagrodzeń zasadniczych w Spółce.

§ 3

Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w 8 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Pracodawcy i każdej Organizacji Związkowej.