Ankieta ZFŚS

Ankieta dot. Włączenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) do wspólnej działalności socjalnej.

W dniach 19.08 do 01.09.2019r. obszar HR przeprowadza ankietę wśród Pracowników ANWIL S.A. dotyczącą przejścia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ( ZFŚS) do wspólnej działalności socjalnej w ramach GRUPY ORLEN. Z uwagi na bardzo duża liczbę pytań dot . pożyczek mieszkaniowych oraz progów dochodowych przy dofinansowaniach do wypoczynku,  informujemy o najistotniejszych zapisach z regulaminu ZFŚS obowiązującego w ramach wspólnej działalności socjalnej.

 1. Zwrotne pożyczki na cele mieszkaniowe
  1. Pracownicy PKN ORLEN S.A. i Spółek mogą ubiegać się o przyznanie zwrotnych pożyczek mieszkaniowych na niżej wymienione cele:
 2. remont domu lub mieszkania (wniosek nr  10),
 3. zakup mieszkania, zakup domu, uzupełnienie wkładu własnego na budowę lub rozbudowę domu jednorodzinnego, wykup mieszkania, zamianę mieszkania (wniosek nr 9),
  1. Nie udziela się pożyczek na pokrycie kosztów zakupu działki budowlanej, rekreacyjnej, domów letniskowych, obiektów przeznaczonych na działalność gospodarczą,
  1. Kolejna pożyczka może być udzielona pod warunkiem spłaty poprzedniego zadłużenia i zachowania jednorocznego okresu karencji,
  1. Karencja, o której mowa w pkt. 9.1.2., nie dotyczy małżeństw zatrudnionych w PKN ORLEN S.A. lub w Spółkach, lub PKN ORLEN S.A. i Spółkach  (gdy wniosek składa drugi ze współmałżonków).
  1. Pożyczka na remont domu lub mieszkania:
   1. Pożyczki na remont domu lub mieszkania przyznawane są osobom posiadającym tytuł prawny od minimum 5 lat (m.in. własność, współwłasność, spółdzielcze prawo do lokalu, własnościowe lub lokatorskie, najem, użyczenie) do zajmowanego lokalu.

Za tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, o którym mowa powyżej, uważa się m.in.:

 • Zanonimizowany  akt własności  / notarialny domu lub lokalu mieszkalnego, (zawierający jedynie dane osobowe właściciela, tj. imię, nazwisko, adres lokalu mieszkalnego),
 • dokument odbioru budynku,(zawierającą jedynie dane osobowe właściciela,  tj. imię, nazwisko, adres posesji, podpis inspektora nadzoru budowlanego),
 • zanonimizowaną umowę użyczenia (zawierającą jedynie dane osobowe, osoby biorącej lokal mieszkalny w użyczenie, tj. imię, nazwisko, adres lokalu mieszkalnego),
 • przydział lokalu – np. decyzja administracyjna, (zawierająca jedynie dane osoby, która otrzymała przydział, tj. imię, nazwisko, adres lokalu mieszkalnego),
 • zanonimizowaną  umowę najmu lub dzierżawy (zawierającą jedynie dane osobowe najemcy lub dzierżawcy, tj. imię, nazwisko, adres lokalu mieszkalnego).
  • Wysokość przyznanej pożyczki na remont domu lub mieszkania jest wynikiem przeliczenia przyjętej stawki wynoszącej 300,00 zł i ilości m2 powierzchni użytkowej zajmowanego lokalu, nie może jednak przekroczyć kwoty 15 000,00 zł.

Wniosek nr 10 powinien zawierać:

 • potwierdzenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu,(zawierającego jedynie dane osobowe osoby posiadającej tytuł prawny, tj. imię, nazwisko, adres lokalu mieszkalnego),dokument  o powierzchni użytkowej zajmowanego lokalu (zawierający jedynie dane osobowe zajmującej lokal, tj. imię, nazwisko, adres lokalu mieszkalnego),

Wnioskodawca zobowiązany jest również do dołączenia aktualnej decyzji o podatku od nieruchomości, wydanej przez np. Urząd Miasta, Urząd Gminy.

Powyższe informacje należy poświadczyć załączając do wniosku dokument wymieniony w pkt. 9.2.1 lub załącznik nr 1 do wniosku nr 10 (poświadczenie administracji budynku).

 1. Pożyczka może być przyznana jednemu ze współmałżonków, uprawnionych do świadczeń socjalnych w PKN ORLEN S.A. lub w Spółce.W przypadku braku pełnej dokumentacji ORLEN CUK/BOP w celu dalszego procedowania, zwraca się do Wnioskodawcy o jej uzupełnienie.
  1. Pożyczki na zakup mieszkania, zakup domu, uzupełnienie wkładu na budowę lub rozbudowę domu, wykup mieszkania, zamianę mieszkania.

Wysokość przyznanej pożyczki na: zakup mieszkania, zakup domu, uzupełnienie wkładu na budowę lub rozbudowę domu, wykup mieszkania, zamianę mieszkania jest wynikiem przyjętej stawki wynoszącej 800,00 zł i ilości m2 powierzchni użytkowej przedmiotowego lokalu, nie może jednak przekroczyć kwoty 40 000,00 zł.

Podstawą do rozpatrzenia możliwości przyznania pożyczki jest wniosek nr 9, z dołączonymi dokumentami:

 1. w przypadku pożyczki udzielanej na zakup domu lub zakup mieszkania ze spółdzielni mieszkaniowej, TBS oraz firm deweloperskich:
 2. zanonimizowana  kserokopia umowy lub kserokopia umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego lub umowy developerskiej potwierdzającego zakup lokalu, z wyszczególnieniem jego powierzchni użytkowej, (zawierająca jedynie dane osobowe kupującego, tj. imię, nazwisko, adres lokalu mieszkalnego),
 3. potwierdzenie wpłaconych środków własnych (przelew bankowy -udokumentowanie wydatków poniesionych w wysokości nie mniejszej niż 50% wnioskowanej pożyczki);
 4. w przypadku zakupu mieszkania lub domu od osób prywatnych:
 5. zanonimizowana kserokopia aktu własności/notarialnego lub umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego (zawierającego jedynie dane osobowe  kupującego, tj. imię, nazwisko, adres lokalu mieszkalnego), oraz
 6. dokument z wyszczególnieniem powierzchni użytkowej mieszkania lub domu (w przypadku braku tej informacji w akcie własności /notarialnym).
 7. w przypadku budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego:
 8. zanonimizowana kserokopia aktu własności / notarialnego lub prawa wieczystego użytkowania działki, (zawierającego jedynie dane osobowe  właściciela, tj. imię, nazwisko, adres lokalu mieszkalnego),
 9. kserokopia pozwolenia na budowę, rozbudowę z określeniem powierzchni użytkowej lub kopię zgłoszenia budowy wraz z oświadczeniem wnioskodawcy o braku sprzeciwu właściwego organu – z określeniem powierzchni użytkowej,
 10. kserokopia udokumentowanych wydatków (faktury z ostatnich 12 miesięcy lub zaświadczenie z ostatnich 3 miesięcy wystawione przez Inspektora Nadzoru Budowlanego o stanie zaawansowania prac) poniesionych na budowę, rozbudowę w wysokości nie mniejszej niż 50% wnioskowanej pożyczki (wydatki te nie obejmują kosztów projektu domu, zakupu działki, kosztów ogrodzenia, drogi lub alejek),
 11. w przypadku wieloletniej kontynuacji budowy konieczne jest udokumentowanie wydatków bieżących lub przedstawienie dokumentu wydanego przez właściwy organ nadzorujący budowę, o procentowym stanie zaawansowania robót budowlanych;
 12. w przypadku wykupu mieszkania:
 13. zanonimizowana kserokopia aktu notarialnego lub operatu szacunkowego, określającego kwotę wykupu mieszkania (bez kosztów notarialnych i innych nie stanowiących wartości mieszkania); (zawierającą jedynie dane osobowe dokonującej wykupu, tj. imię, nazwisko, adres lokalu mieszkalnego),
 14. w przypadku zamiany mieszkania:
 15. zanonimizowana kserokopia potwierdzenia dokonania zamiany w formie aktu notarialnego(zawierającego jedynie dane osobowe osoby dokonującej zamiany, tj. imię, nazwisko, adres lokalu mieszkalnego),

Wysokość przyznanej pożyczki naliczana będzie na podstawie różnicy powierzchni użytkowych zamienianych mieszkań, zgodnie z pkt 9.3.

Dokumenty o przyznanie pożyczki powinny zostać złożone w ciągu 1 roku od momentu zawarcia transakcji, o której mowa w pkt. 9.3.

Powyższy zapis dotyczący 1. rocznego terminu składania dokumentów o przyznanie pożyczki i nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się o pożyczkę na budowę lub rozbudowę domu jednorodzinnego oraz w przypadku pożyczki udzielanej na zakup mieszkania z firm deweloperskich.

 1. W przypadku małżeństw posiadających wspólnotę majątkową (potwierdzoną oświadczeniem Wnioskodawcy), dopuszcza się możliwość przedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 9.2. – 9.3., wystawionych na jednego ze współmałżonków.
  1. Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia innych dokumentów na wniosek pracownika ORLEN CUK/BOP jeśli będą one konieczne do określenia wysokości pożyczki, okresu spłaty bądź wypłacalności Wnioskodawcy.
  1. System realizacji i spłaty pożyczek:
   1. Prawnym zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest poręczenie dwóch pracowników PKN ORLEN S.A. i/lub Spółek, którzy są stroną Umowy o wspólnej działalności socjalnej. Podpisy poręczycieli potwierdza kierownik komórki organizacyjnej lub inna osoba upoważniona przez kierownika komórki organizacyjnej lub pracownicy ORLEN CUK/BOP. Wymagana jest także zgoda współmałżonka na poręczenie pożyczki przez pracownika, za wyjątkiem małżeństw posiadających rozdzielność majątkową.
   1. Pożyczki udzielane na cele mieszkaniowe podlegają zwrotowi z oprocentowaniem w wysokości 2 % w stosunku rocznym – dla pożyczek udzielonych na wszystkie cele mieszkaniowe.
   1. Potrącenie 1-szej raty pożyczki nastąpi w terminie wypłaty wynagrodzenia, w następnym miesiącu po jej uruchomieniu.  
   1. Okres spłaty pożyczek mieszkaniowych wynosi:
 2. 7 lat – jeśli średniomiesięczny dochód brutto na osobę w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie przekracza 100 % minimalnego wynagrodzenia w kraju,
 3. 6 lat – jeśli średniomiesięczny dochód brutto na osobę w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie przekracza 150% minimalnego wynagrodzenia w kraju,
 4. 5 lat – jeśli średniomiesięczny dochód brutto na osobę w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie przekracza 200% minimalnego wynagrodzenia w kraju,
 5. 4 lata – przy średniomiesięcznym dochodzie brutto na osobę nie przekraczającym 300 % minimalnego wynagrodzenia,
 6. 3 lata – w pozostałych przypadkach.
  1. Dopuszcza się możliwość krótszego okresu spłaty pożyczki.
  1. W przypadku wcześniejszej spłaty pożyczki mieszkaniowej następuje zwrot naliczonych odsetek.
  1. W odniesieniu do pracowników zatrudnionych na czas określony, okres spłaty pożyczki ustala się do czasu, na jaki została zawarta umowa o pracę.
  1. Przyznana pożyczka podlega natychmiastowej spłacie w całości wraz z oprocentowaniem w następujących przypadkach:
 7. z chwilą rozwiązania stosunku pracy przez pożyczkobiorcę za wypowiedzeniem,
 8. z chwilą rozwiązania stosunku pracy przez Pracodawcę za wypowiedzeniem,
 9. z chwilą rozwiązania stosunku pracy przez Pracodawcę bez wypowiedzenia,
 10. rozwiązania stosunku pracy w drodze porozumienia stron,
 11. w przypadku rozwiązania umowy o pracę w ramach programów przyjętych w PKN ORLEN S.A./Spółkach.

Pracownik zobowiązuje się do jednorazowego potrącenia maksymalnej kwoty pożyczki mieszkaniowej z ostatniego wynagrodzenia  z zachowaniem obowiązujących limitów w trybie określonym wyżej, zgodnie z zapisami umowy pożyczki zawartej z Pracodawcą.

Spłata pożyczki mieszkaniowej w trybie określonym w pkt 9.4.8. nie dotyczy pracowników:

 • PKN ORLEN S.A. lub Spółek, które podpisały Umowę o wspólnej działalności socjalnej, którzy przechodzą na emeryturę, rentę,
 • którzy przechodzą do innej komórki organizacyjnej w strukturze organizacyjnej Pracodawcy lub Spółki,
 • którzy przechodzą z PKN ORLEN S.A. lub Spółki do PKN ORLEN S.A. lub innej Spółki, z którą PKN ORLEN S.A. prowadzi wspólną działalność socjalną, po uprzednim przedłożeniu zgody Pracodawcy, u którego podejmują zatrudnienie.
  •   Wnioski o pożyczki składane są do ORLEN CUK/BOP.
  • W celu ustalenia kolejności realizacji świadczeń, ORLEN CUK/BOP prowadzi rejestr składanych wniosków w systemie SAP HR zgodnie z datą wpływu. Dodatkowo wszystkie wnioski rejestrowane są w elektronicznym dzienniku korespondencji, poprzez nadanie kolejnego numeru oraz wpisanie daty ich wpływu.
  • Przyznawanie pożyczek na cele wymienione w pkt. 9.1. odbywa się na bieżąco, w ramach przyjętego rocznego planu wydatków.
  • Wnioskodawca zobowiązany jest do zawarcia umowy o pożyczkę w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania zawiadomienia o przyznaniu pożyczki. W przypadku nie zawarcia umowy w wyżej wymienionym okresie, uzyskanie pożyczki wymaga ponownego złożenia wniosku, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
  • W przypadku rezygnacji z ubiegania się o pożyczkę Wnioskodawca składa pisemne oświadczenie o wycofaniu wniosku.
  • W indywidualnych, udokumentowanych przypadkach (np. zaświadczenie z Policji lub firmy ubezpieczeniowej w przypadku zalania, powodzi, kradzieży, pożaru) dopuszcza się możliwość wcześniejszego rozpatrzenia wniosku oraz przedłużenia okresu spłaty lub czasowego zawieszenia spłaty, na podstawie decyzji Komisji Socjalnej.
  • W przypadku śmierci pożyczkobiorcy, pożyczka zostaje umorzona, po przedłożeniu aktu zgonu.

Progi dochodowe przy wspólnej działalności socjalnej :

Dofinansowania przysługują jeden raz w roku kalendarzowym.

 • Dofinansowanie do wypoczynku lub leczenia sanatoryjnego

 Tabela nr 1

Progi dochodowe Dofinansowanie
do wypoczynku
Dofinansowanie do leczenia sanatoryjnego
do 1000 zł 1250 zł 1875 zł
1001 – 2000 zł 1200 zł 1800 zł
2001 – 3000 zł 1100 zł 1650 zł
pow. 3000 zł 1000 zł 1500 zł

WYSOKOŚĆ  ODPISU ŚRODKU NA INDYWIDUALNE KONTA SOCJALNE W ANWIL S.A

(Możliwość  kumulowania środków  na IKS  przez 3 lata)

Dochód brutto za rok kalendarzowy poprzedzający rok ustalenia odpisu w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie Wysokość odpisu środków na indywidualne konta socjalne
Do 1800 1850
1801 -2800 1520
2801- 3800 1300
3801-5000 970
Powyżej – 5000 600